Algemene voorwaarden

Versie KvK 1 februari 2017

Algemene voorwaarden  

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘AV’) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Producent: Studio Interactive

Opdrachtgever: Rechtspersoon die de opdracht schriftelijk of mondeling heeft verstrekt.

Opdracht: De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Producent te bepalen werkzaamheden die door Producent verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. Onder Opdracht kan ook worden verstaan de verstrekking van een gebruiksrecht van een door Producent ontwikkeld interactief concept.


Artikel 2 Algemeen

1. De AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Producent en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Producent zijn aanvaard en schriftelijk zijn bevestigd.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Producent en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Offertes

1. Offertes van Producent zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

2. De door Producent gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Producent is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reis en verblijfskosten, telefoonkosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Producent daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Producent anders aangeeft.


Artikel 4 Overeenkomst

Er wordt door Producent een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarin de werkzaamheden (scoping document), de uitvoeringstermijn en de financiële aspecten worden vastgelegd. Dit wordt aan de opdrachtgever ter ondertekening opgestuurd. Wanneer op het moment van het opstellen van de overeenkomst bepaalde aspecten nog niet duidelijk of bekend zijn, wordt op het moment dat dit wel zo is een aanvullende overeenkomst opgestuurd.


Zolang deze overeenkomst niet ondertekend is door Opdrachtgever, is Producent niet verplicht tot het overgaan van de werkzaamheden. Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden. Derden kunnen aan de (resultaten van de) verrichte werkzaamheden ook geen rechten ontlenen.


Artikel 5 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1. Opdrachtgever verstrekt Producent tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen en de videoproductie zo goed mogelijk faciliteren. 


Indien gaandeweg de productie blijkt dat er binnen de organisatie van Opdrachtgever geen of te weinig draagvlak is met betrekking tot het inzetten van interactieve video’s als communicatieinstrument, of er binnen de organisatie van Opdrachtgever onduidelijkheden - van administratieve, organisatorische, politieke of welke aard dan ook - zijn en hierdoor Producent gedupeerd dreigt te worden - margeverlies doordat er beduidend meer communicatie en afstemming nodig is dan vooraf door Producent ingecalculeerd - dan heeft Producent het recht om compensatie voor verlies van arbeids- en studio-uren in rekening te brengen. 

Mocht de planning door interne onduidelijkheden van welke aard dan ook bij Opdrachtgever dusdanig worden vertraagd dat reeds ingeplande opdrachten van Producent voor andere opdrachtgevers zouden moeten worden uitgesteld, dan heeft Producent het recht om de werkzaamheden te beëindigen en de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.  


Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en uitvoeringstermijn

1. Producent voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Producent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Producent is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Producent kenbaar behoorde te zijn.

3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Producent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de (in overleg met Producent) benodigde faciliteiten.

5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de uitvoeringstermijn (deadline) schriftelijk bekend is bij Producent. Opdrachtgever streeft ernaar de opdracht binnen die uitvoeringstermijn te voltooien. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Producent de opdrachtgever schriftelijk informeren en geldt dat Producent niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van de overschrijding van de uitvoeringstermijn.


Artikel 7 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Producent in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Producent is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. In afwijking van lid 1 zal Producent geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Producent kunnen worden toegerekend.


Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Producent anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Producent het recht de handelsrente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De administratieve kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer € 50,- die ten laste van Opdrachtgever komen.

3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Producent de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Producent op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Producent heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Producent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Producent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke met een minimum van € 350,- per geval.


Artikel 9 Promotiedoeleinden

Producent mag de afgeleverde productie voor eigen promotionele doeleinden gebruiken, tenzij anders door de Opdrachtgever aangegeven. 


Artikel 10 Basismateriaal, eindversies, eigenaarschap en wijzigingen achteraf

Door Producent ontwikkelde formats en concepten – al dan niet op verzoek of in opdracht van Opdrachtnemer, alsmede het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal dat al of niet in het eindproduct is verwerkt blijft eigendom en onder berusting van Producent. 


Basismateriaal dat niet in de definitieve versie van de video is verwerkt, zal bewaard worden gedurende de duur van de productie (tot aan oplevering, conform artikel 11). Daarna mag het - zonder voorafgaande communicatie met Opdrachtgever - worden verwijderd.

Indien Opdrachtgever wil dat het basismateriaal bewaard blijft, dan zal Producent dit middels een externe schijf fysiek overdragen aan Opdrachtgever. Zulks pas na verzoek van Opdrachtgever. Laatstgenoemde is daarbij verantwoordelijk voor het bewaren ervan en vanaf dan is Producent niet aansprakelijk voor gevolgen van gebruik van dit materiaal, van welke aard dan ook. Eventuele kosten van overdracht zullen door Producent worden doorbelast.


Videomateriaal dat tezamen de eindproductie maakt zal gedurende twee jaren worden bewaard en onderhouden op de video server van Producent. Beschikbaarstelling zal dan automatisch eindigen, doch niet voordat Opdrachtgever hiervan uiterlijk drie maanden vooraf Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld en gevraagd heeft naar de wens voor verlenging. Aan verlenging na twee jaar zijn jaarlijkse hosting- en onderhoudskosten verbonden van 150 euro per video. 


Gezien de aard van beschikbaarstelling van de videoproducten (te weten: online) en hosting vanaf de videoserver van Producent ligt het eigenaarschap in beginsel bij Producent. Producent heeft nimmer de vrijheid voor Opdrachtgever geproduceerd materiaal voor andere doeleinden of partijen te gebruiken, tenzij anders overeenkomen, en behoudens artikel 9. Ook als eindversies worden geplaatst op de server van Opdrachtgever, bijvoorbeeld omwille van technische capaciteit of het vastleggen van (persoons)gegevens vanuit de video, blijven format en techniek het intellectueel eigendom van Producent en kan Opdrachtgever de eindversie niet gebruiken voor andere doeleinden of partijen, tenzij anders overeengekomen.


Wijzigingen achteraf (na goedkeuring en ingebruikname van de initiële opdracht) op door Producent geproduceerd materiaal kunnen worden aangevraagd bij Producent, waarna Producent de mogelijkheid hiertoe zal beoordelen en een nieuwe offerte voor het werk zal opstellen. 


Artikel 11 Afsluiting opdracht

1. Oplevering van de eindproductie geschiedt in twee fasen, tenzij anders afgesproken. Na opname, montage, programmering van de interactie en nabewerking wordt er aan Opdrachtgever een preview beschikbaar gesteld. Op basis hiervan kan Opdrachtgever suggesties voor wijzigingen doen. Gedurende de erop volgende correctieronde zal Producent wijzigingen aanbrengen, mits in-scope van de afgesproken opdracht. Wijzigingen of toevoegingen buiten de kaders van de opdracht worden als meerwerk gezien. Na doorvoeren van de wijzigingen zal Producent een finale versie beschikbaar stellen. 

2. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. 


Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Producent. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Producent in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Producent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Producent slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.


Artikel 13 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig, schriftelijk en gemotiveerd beëindigen met een opzegtermijn van vier weken, tenzij anders overeengekomen.


Indien Opdrachtgever van voltooiing van de productie afziet kan hij/zij door schriftelijke opgave van redenen aan Producent de overeenkomst beëindigen, waarna:

a. De producent alle uitgaven en verplichtingen met betrekking tot de productie stopt; 

b. De producent een gespecificeerde opgave doet van alle uitgaven tot op het moment van beëindiging van de productie, als wel van de eventuele kosten voortvloeiende uit door de producent voor de uitvoering van de productie gereserveerde middelen en tijd die niet meer elders kunnen worden benut, waarbij één uur tijdseenheid een bedrag vertegenwoordigt van 150 euro;

c. De opdrachtgever de hiervoor onder b. bedoelde uitgaven en kosten volledig voldoet, vermeerderd met een vastgesteld winstpercentage van 20%.


2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Producent tevens recht op compensatie van 25% van het totaal geoffreerde werk. Alle tot dan toe verrichte werkzaamheden dienen echter betaald te worden, conform de bepalingen in de overeenkomst.

3. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal Producent desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Producent extra kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Producent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de opdracht Producent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

- Opdrachtgever de medewerking niet kan verlenen volgens het in artikel 5 bepaalde.

2. Voorts is Producent bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Producent op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Producent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

4. Producent behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Producent aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijk verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening (en visa versa).

2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Producent het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen (en visa versa).


Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Voor elke door Producent aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Producent kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Producent is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van ernstige onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.


Producent is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan producent toerekenbare tekortkoming. Indien de producent aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a. Voor zover door de verzekering gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of dat Producent geen verzekering heeft afgesloten, dan is de aansprakelijkheid van Producent beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. Producent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

e. Producent is nimmer aansprakelijk voor reeds bestaand materiaal dat niet door Producent of onder diens verantwoordelijkheid is geproduceerd, maar wel - op aanlevering van Opdrachtgever - in een productie is gebruikt als basismateriaal. 

f. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door verlies van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan).


Artikel 17 Vrijwaringen

1. Opdrachtgever vrijwaart Producent voor aanspraken van derden in het algemeen en specifiek met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

2. Indien Opdrachtgever aan Producent informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 19 Overmacht

1. Producent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Producent daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is de verplichtingen na te komen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van Producent daaronder begrepen.

3. Producent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien de overmachtsperiode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Opdrachtgever zal en kan zich niet beroepen op overmacht. Indien er sprake is van overmacht van de zijde van Opdrachtgever, zoals werkstaking, langdurige stroomstoringen e.d. dan zal Opdrachtgever in uitzondering op hetgeen onder 3 is bepaald, zijn verplichtingen uit de opdracht gedurende deze overmachtperiode geheel nakomen in verband met gemiste opdrachten voor Producent.


Artikel 20 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Producent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Producent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Producent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Producent zich de rechten en bevoegdheden voor die Producent toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Producent voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Producent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Producent.

2. Alle door Producent verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Producent verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Producent openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Producent behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 22 Data, (persoons)gegevens en beschikbaarheid van ICT

1. Standaard wordt door Producent geproduceerd videomateriaal op de server van Producent gezet. Eventueel door de video gegenereerde data worden ook op die server vastgelegd. Slechts in geval van opdrachtverstrekking door Opdrachtgever worden die data gebruikt voor analyse, zoals het extraheren van geaggregeerde patronen en inzichten over het gebruik van de video door kijkers. Elke vorm van het gebruik van deze data geschiedt in opdracht van Opdrachtgever en Producent is nimmer een aansprakelijkheid voor eventueel verkeerd gebruik van data met het oog op wetgeving. Elke (marketing)toepassing waarbij de door de video gegenereerde data wordt gebruikt valt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 

2. Stroom- of technische storingen van welke aard dan ook bij het bedrijf dat de videoserver host, TransIP, vallen onder overmacht.

3. In het geval Opdrachtgever kiest voor een upload van de interactieve video naar de eigen servers, dan komen alle daarmee samenhangende verantwoordelijkheden onder Opdrachtgever te vallen. Opdrachtgever zal een daartoe bevoegde contactpersoon vanuit de ICT-afdeling aanwijzen om samen met Producent de eindproductie op de server van Opdrachtgever werkend te krijgen. 

4. Bij keuze van Opdrachtgever om de video('s) op de eigen servers te plaatsen en van daaraf te draaien, gaat het eigendom (en alle daarbij behorende rechten) over van Producent naar Opdrachtgever. Producent is vanaf dat moment niet meer gehouden aan enige bewaarplicht van het basis- en het eindmateriaal.

5. Bij de keuze van Opdrachtgever om de video('s) op de eigen server te plaatsen, zal Producent elke medewerking verlenen om de eindproductie zo spoedig mogelijk werkend te krijgen. Voor het werk dat gemoeid is met dit proces wordt een bedrag van 250 tot maximaal 1000 euro in rekening gebracht, afhankelijk van complexiteit en grootte van de initiële opdracht.

6. Opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de video. Producent is niet verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve (financiële) gevolgen van publicatie en verkeerd gebruik van videomateriaal door Opdrachtgever. Hieronder vallen ook verdienmodellen die - al dan niet door of in co-creatie met Producent - rechtstreeks gekoppeld zijn aan het videomateriaal.


Artikel 23 Geschillen

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Mediators federatie Nederland (MfN) te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Producent en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.